tổ chức trò chơi lớn

Các lưu ý quan trọng khi tổ chức trò chơi lớn

Phải có tính kiên trì, chịu khó, linh hoạt, sáng tạo và chủ động được thời gian: Đây là vai trò, đức tính của người